}ᅄڔ_Ӊ ?6-2019uȓ? e@Ďr

X ??, Rf ??, җ???, du ??, RW???, ???
??O?PϔeX??ss? ??D?/a>

 4

w???, ௛P???, N ??
AfE PϔeX XP ?X EϔeX?eO XBf?

 10

吝 ??, җ???, fҗ???, d???, u ??
JfE ? 䰒 ?Xg eҗ E?]D? ϔ? ?

 16

P ??, ???, u???, ???, R? ??, ???
C?Pf e E?O? sB|G W?/a>

 22

DZP?

X ??, ???, _ ??, R ??, җ ??
Ef eҗ f, W? 尒w

 28

if ??, u ??, w ??
?O??PDf XBf? u ? O??/a>

 36

΂b͸C

P???, f ??, ఒ???
- ???(E ???)

 41

w???, ??
fE s?eE?P ϔ?/a>

 46

P ??, { ??, f ??
X?s? Of G?ϔG Eϔ?/a>

 52

ʮY?/font>

d ??, d???
?Df? ? ss??/a>

 59

җ???, ??, X ??, P???, ??
Ԅ ϔf ? X

 64

˼x? ?/font>

???
cg?E G sI ? 2019

 67

?/font>

V ??, If ??, If???
? u O? G ??uϔ? ?f? D-f ?/a>

 78

ЮY?/font>

a (? 100-? A?)

 82

uu???
XXVII wA??C? W-2019?/a>

 83

D? . K? ?/p>

 86

? V

fҗ???, f ??, җ???
헑??Xg? ? ?

 92

???
?Ke?AURY

 94

eC? М

?P? ϔ?Pw??X꺄f wA?uwI X CASE-IN?/p>

 96

f???, P???
wϔ O ? gҗ?f u ? ϔUg?|? sIg?ss?

 98

f ??, C???, NP ??, ??, u???
W |? Arctium Lappa Xf ? e? XB mP ܗ P ?

 102

O ??, r???
gW e? ?׌җ

 106

ÏP???, ???, P ??, ??, Rҗ???
ܛAp X?җ gP ? k ??P?X?/a>

 109

?/font>

K?

 113

Y

?G a ϔ?(? 90-? A?)

 114

dP P??(? 80-? A?)

 115

җ?B?P (? 80-? A?)

 116

ձ